Volkswagen at Motorshow 2018

Mr. Tuấn Anh – CEO Volkswagen Vietnam – cảm thấy mãn nguyện vì đã kịp thời ứng dụng công nghệ 3D Holographic HYPERVSN Wall 9-unit tại Vietnam MotorShow 2018, từ …